A-Bevis Modellfly

1. Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404

§ 1.Formål

Luftfartsloven fastsetter at alle lovens krav, herunder forskriftskrav, gjelder for luftfartøy som ikke har fører om bord. Formålet med forskriften er å fastsette visse særbestemmelser for luftfartøy som ikke har fører om bord på bakgrunn av den særlige typen luftfart som dette er og enkelte bestemmelser for modellflyging.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for all flyging med modellfly eller luftfartøy som ikke har fører om bord i Norge, herunder på Svalbard, samt i luftrommet over norsk kontinentalsokkel og norsk økonomisk sone.

§ 3.Militær luftfart

Forskriften gjelder ikke for Forsvarets bruk av luftfartøy uten fører om bord. Forskriften gjelder heller ikke for Forsvarets midlertidige bruk av sivile luftfartøy uten fører om bord til militær luftfart i fare- og restriksjonsområder.

§ 4.Definisjoner og forkortelser

I denne forskrift forstås med

a) luftfartøy som ikke har fører om bord: innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse
b) modellfly: innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål
c) pilot: den som betjener luftfartøyets styringssystemer og er ansvarlig for føring og sikkerheten under flygingen
d) fartøysjef: piloten som er oppnevnt som ansvarlig for å føre luftfartøyet og sikkerheten under flygingen
e) NOTAM (Notice to Airmen): en melding som distribueres ved telekommunikasjon og som inneholder opplysninger om opprettelse, tilstand eller endring av navigasjonshjelpemiddel, tjeneste, prosedyre eller fareforhold som det er viktig i tide å få kjennskap til for personell som har med planlegging og gjennomføring av flyginger å gjøre.

I denne forskrift forstås følgende forkortelser med:

a) VLOS (Visual Line Of Sight): flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord som kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres uten hjelpemidler som kikkert, kamera, eller andre hjelpemidler, unntatt vanlige briller
b) EVLOS (Extended Visual Line Of Sight): flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor pilot eller fartøysjefs synsrekkevidde, der visuell kontroll opprettholdes ved bruk av observatør
c) BLOS (Beyond visual Line Of Sight): flyging med luftfartøy som ikke har fører om bord utenfor synsrekkevidde for pilot, fartøysjef eller observatør
d) RO: RPAS-operatør (Remotely Piloted Aircraft Systems)
e) MTOM: største tillatte startmasse.

§ 5.Tilsyn mv.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med operatører av luftfartøy uten fører om bord.

Luftfartstilsynets inspektører skal gis uhindret adgang til alle aktuelle områder i forbindelse med tilsyn. All relevant dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig ved forespørsel.


Hvem må følge denne forskriften?

 
 

2. Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404

Kapittel 2. Flyging med modellfly

§ 6.Begrensninger for flygingen

All flyging med modellfly må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Modellflyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det slik at full kontroll over modellflyet kan opprettholdes. Flyging med modellfly kan bare skje i dagslysperioden og ikke

a) høyere enn 120 meter over bakken eller vannet
b) nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll med unntak av under start og landing

Fastsatte begrensninger i andre ledd gjelder ikke for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb.

Hvis den som fører modellflyet har bistand fra en person som står ved siden av føreren, og modellflyet til enhver tid er godt synlig for han eller henne, kan flygingen utføres gjennom informasjon fra kamera i modellflyet (first person view).

0 Endres ved forskrift 17 sep 2018 nr. 1337 (i kraft 1 apr 2019).

 


Kan en fly høyere enn 120 meter over bakke / vann?

 
 

3. Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404

§ 7.Områder hvor det ikke er tillatt å fly modellfly

Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler uten etter tillatelse fra stedlig leder.

Det er ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse.

Uten tillatelse fra lokal lufttrafikktjenesteenhet er det ikke tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn.

§ 8.Objektivt ansvar for skade på tredjeperson mv.

Den som flyr modellfly er uansett skyld ansvarlig for skade eller tap som oppstår utenfor modellflyet som følge av at det benyttes til flyging.

§ 9.Alkoholpåvirkning mv.

Ingen må fly modellfly påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Luftfartsloven § 6-11 og § 6-13 gjelder tilsvarende.

§ 10.Våpen mv.

Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert våpen eller våpensystemer. Det er ikke tillatt å fly modellfly påmontert raketter, fyrverkeri eller annet farlig utstyr.

 


Er det lov å montere fyrverkeri eller skytevåpen på modellflyet?

 
 

Question 1 of 3